§ 1
Zasady ogólne

 1. Regulamin zawiera zasady funkcjonowania oraz zasady dokonywania przez Klientów Zamówień w sklepie internetowym, działającym pod adresem: www.preis-zone.pl, który prowadzony jest przez Zakład Produkcyjno Handlowy DOKTORVOLT Zbigniew Maleska z siedzibą w Malichowie, kod pocztowy: 46-380, ul. Chłopska 3.
 2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  Sprzedawca lub Sprzedający – Zakład Produkcyjno Handlowy DOKTORVOLT Zbigniew Maleska z siedzibą w Malichowie, ul. Chłopska 3, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5761373303, REGON 161549758.

Klient - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych.

Sklep – sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: www.preis-zone.pl.

Produkt - produkt lub produkty przeznaczone do sprzedaży detalicznej, dostępne w Sklepie.

Cena – cena Produktu umieszczona na stronie internetowej Sklepu przy każdym Produkcie. Podane ceny, są to ceny brutto w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena nie uwzględnia Kosztów dostawy Produktu do Miejsca dostawy.

Koszty dostawy – koszty związane z dostarczeniem Produktu do Miejsca dostawy, wskazanego przez Klienta (Kupującego).
Miejsce dostawy – adres wskazany przez Klienta ( Kupującego) w Zamówieniu, na terenie RP.
Dostawca – firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą.

Zamówienie – zamówienie Produktu złożone przez Klienta, zgodnie z Regulaminem. Zamówienie stanowi ofertę zakupu.
Miejsce dostawy – adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

 1. Sprzedawca oznajmia, że w celu skorzystania z oferty Sklepu, komputer Klienta powinien być wyposażony w system operacyjny, przeglądarkę internetową oraz powinien posiadać dostęp do internetu.

 2. W przypadku korzystania ze sklepu za pomocą urządzeń mobilnych, urządzenie Klienta powinno mieć dostęp do internetu oraz być wyposażony w system operacyjny oraz przeglądarkę internetową.

 3. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu są propozycją do składania ofert przez Klientów i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 4. Obsługa Klienta dostępna jest codziennie od 8:00 do 22:00, pod numerem telefonu komórkowego: +48 881 602 200 lub +48 506 966 663, oraz telefonu stacjonarnego: +48 34 387 80 58 (koszt połączenia według stawek operatora). Sprzedawca poleca kontakt 24 godziny na dobę, poprzez pocztę e-mail pod adresem: kontakt@preis-zone.pl.

 5. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów. Każdy Klient, po zalogowaniu ma dostęp do wszystkich swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie.

 6. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 7. Sprzedawca oferuje i dostarcza artykuły nowe i wolne od wad.

§ 2
Sposoby składania Zamówień

 1. Klient może złożyć Zamówienie w Sklepie, korzystając z jednej z następujących opcji:

  1. poprzez stronę internetową Sklepu: www.preis-zone.pl
  2. poprzez pocztę elektroniczną (e-mail), wysłaną na adres e-mailowy Sprzedawcy: kontakt@preis-zone.pl
  3. telefonicznie pod numerem telefonu komórkowego: +48 881 602 200 lub +48 506 966 663 lub telefonu stacjonarnego: +48 34 387 80 58. Koszt połączenia według stawek operatora.
 1. Złożenie Zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu jest możliwe po:

  1. dokonaniu wyboru zamawianych Produktów (dodanie Produktów do „koszyka zamówień”);
  2. wypełnieniu w sposób prawidłowy formularza rejestracyjnego (rejestracja), z zastrzeżeniem ustaleń z punktu 3 poniżej.
  3. zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu.
 2. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu, bez konieczności rejestracji i logowania się, po uprzednim prawidłowym wypełnieniu formularza, znajdującego się pod zakładką „Szybkie zakupy”.

 3. Rejestracja Klienta odbywa się jednorazowo. Następne Zamówienia mogą być składane poprzez zalogowanie się do uprzednio zarejestrowanego konta, za pomocą loginu i hasła Klienta. Login i hasło mają charakter poufny. Prosimy o nie ujawnianie danych logowania się osobom trzecim. Klient z zarejestrowanym kontem, korzystający z loginu i hasła ma możliwość aktualizacji swoich danych podanych po zalogowaniu. Za aktualizację uprzednio zarejestrowanych danych odpowiada Klient.

 4. Zamówienie składane w formie e-mail lub telefonicznej, powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko Klienta, miejsce zamieszkania, Miejsce dostawy, nazwę Produktu, numer Produktu, ilość sztuk, cenę Produktu, formę płatności, NIP (w przypadku firm). Zamiast podawania nazwy Produktu, możliwe jest również (w przypadku zamówienia poprzez pocztę e-mail), umieszczenie w treści zamówienia skopiowanego adresu www strony z produktem.

 5. Składanie Zamówień poprzez stronę internetową Sklepu oraz za pomocą poczty elektronicznej, możliwe jest 24 godziny na dobę.

 6. Złożenie Zamówienia nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§ 3
Zawarcie umowy sprzedaży.

 1. Po złożeniu Zamówienia Klient w ciągu 12 godzin otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia, z wyszczególnieniem nazwy Produktu, numeru Produktu, ilości sztuk, ceny Produktu, kosztów i sposobu dostawy, całkowitej sumy do zapłaty oraz Miejsca dostawy a także wybranej przez Klienta formy płatności.

 2. Jeśli w chwili przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę, w magazynie Sprzedawcy dostępny jest zamówiony Produkt, Klient w terminie do 24 godzin, otrzyma e-mail o przyjęciu Zamówienia do realizacji wraz z numerem paczki.

 3. Sprzedawca poczyna wszelkie starania, aby Produkty wystawiane w sklepie internetowym, miały swoje pokrycie w jego stanach magazynowych. W wyjątkowych sytuacjach może jednak zdarzyć się chwilowy brak Produktu. Jeśli w chwili otrzymania Zamówienia, w Magazynie Sprzedawcy brak jest zamówionego Produktu, Klient zostanie o tym poinformowany a także będzie miał prawo do odstąpienia od jego kupna i anulowania zamówienia.

 4. Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu e-mail lub telefonicznego.

 6. W przypadku gdy Klient nie wypełnił formularza zakupu, w ten sposób uniemożliwiając realizację Zamówienia oraz po uprzedniej nieskutecznej próbie uzyskania dodatkowego potwierdzenia Zamówienia w formie e-mailowej lub telefoniczne, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.

§ 4
Terminy dostawy

 1. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, InPost, FedEx lub Pocztex. Czas dostawy wynosi maksymalnie 2 dni.
 2. Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 2 dni robocze, liczone od momentu złożenia zamówienia. Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika, który jest podany powyżej.
 3. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Sprzedawca dostarcza Klientowi Produkt wraz z paragonem lub z fakturą VAT, według życzenia Klienta.
 5. Termin dostawy liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy, w przypadku płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy i poprzez serwis PayU lub PayPal. W przypadku wyboru formy płatności za pobraniem, termin dostawy liczony jest od momentu złożenia Zamówienia.
 6. Jeśli nie będzie możliwe zrealizowanie Zamówienia z uwagi na chwilową niedostępność zamówionego Produktu, wówczas Klient zostanie niezwłocznie o tym fakcie poinformowany przez Sprzedawcę. W takim przypadku Klient ma możliwość: anulowania Zamówienia, wyrażenia zgody na częściową realizację Zamówienia, zamiany jego zawartość poprzez rezygnację z części Produktów lub wyrażenia zgody na zmianę terminu dostawy. W przypadku anulowania Zamówienia i wcześniejszej przedpłaty, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi uiszczoną kwotę.
 7. Jeśli Klient nie otrzyma zamówionego Produktu, w terminie o którym mowa w § 4 ust. 1, proszony jest o poinformowanie Sprzedawcy. Sprzedawca niezwłocznie podejmie działania w celu ustalenia aktualnego miejsca paczki, z zamówionym Produktem. Sprzedawca podejmie wszelkie kroki w celu realizacji Zamówienia.

§ 5
Koszty dostawy

Dostawa towaru

 1. Sprzedawca realizuje dostawę zamówionego Produktu w formie przesyłki, za pośrednictwem Dostawcy.

 2. Klient zostanie poinformowany o wysłaniu Produktu z magazynu Sprzedawcy w e-mailu, o którym mowa w § 3 ust. 2.

 3. Koszt dostawy Towaru znajduje się na stronie internetowej Sklepu i każdorazowo obliczany jest przy wyborze przez Klienta Produktów. Koszt dostawy uzależniony jest od wagi wybranego Produktu a także od wybranej formy płatności.

 4. W przypadku, gdy przesyłka w chwili dostarczenia nosi widoczne ślady uszkodzenia z zewnątrz, Klient niebędący konsumentem powinien odmówić przyjęcia przesyłki i żądać przy tym od Dostawcy protokolarnego opisania stanu przesyłki. W takim przypadku prosimy o to aby Klient poinformował Sprzedawcę w ciągu 2 dni o uszkodzeniu przesyłki a także aby udzielił Sprzedawcy niezbędnych informacji w celu ustalenia odpowiedzialności Dostawcy.

 5. W przypadku, gdy przesyłka w chwili dostarczenia nosi widoczne ślady uszkodzenia z zewnątrz, Klient będący konsumentem powinien odmówić przyjęcia przesyłki i żądać przy tym od Dostawcy protokolarnego opisania stanu przesyłki. W takim przypadku prosimy o to, aby Klient poinformował Sprzedawcę w ciągu 2 dni o uszkodzeniu przesyłki a także aby udzielił Sprzedawcy niezbędnych informacji w celu ustalenia odpowiedzialności Dostawcy. Zapis ten nie ogranicza i nie wyłącza praw Klientów będących konsumentami, wynikających z niezgodności Produktu z umową.

§ 6
Płatności

 1. Klient ma możliwość wyboru sposobu płatności spośród następujących form:

  1. e-przelewem lub kartą kredytową - za pośrednictwem Serwisu płatności elektronicznych iMoje: www.imoje.pl,
  2. e-przelewem lub kartą kredytową - za pośrednictwem Serwisu płatności elektronicznych PayPal: www.paypal.pl,
  3. przy dostawie Produktu, w przypadku wyboru dostawy za pobraniem. Opłata zostaje wówczas przekazana Sprzedawcy za pośrednictwem Dostawcy.
  4. wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy - w terminie dwóch tygodni od złożenia Zamówienia,
  5. W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, w celu przyspieszenia wykonania Zamówienia, na poleceniu przelewu prosimy o umieszczenie w tytule przelewu: imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Należność należy wpłacić na rachunek bankowy Sprzedawcy: 11 1050 1171 1000 0092 0084 8530 (ING Bank Śląski)
 2. W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, w celu przyspieszenia wykonania Zamówienia, na poleceniu przelewu prosimy o umieszczenie w tytule przelewu: imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Należność należy wpłacić na rachunek bankowy Sprzedawcy: 11 1050 1171 1000 0092 0084 8530 (ING Bank Śląski)

§ 7
Odstąpienie Konsumenta od Umowy

 1. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego Preis-Zone przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:e-mial: kontakt@preis-zone.pl lub adres siedziby firmy Zakład Produkcyjno Handlowy Doktorvolt Zbigniew Maleska, ul. Chłopska 3, 46-380 Malichów. Prosimy w tym przypadku o skorzystanie ze wzoru "Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość" (załącznik 1 - patrz poniżej).

 2. Na podstawie przepisów prawa, prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. W naszym przypadku masz na to aż 20 dni. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie (załącznik 1 - patrz poniżej) o odstąpieniu na adres podany powyżej.

 3. Zwrot świadczeń. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Zakład Produkcyjno Handlowy Doktorvolt Zbigniew Maleska, ul. Chłopska 3, 46-380 Malichów. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Zakład Produkcyjno Handlowy Doktorvolt Zbigniew Maleska, świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

Załącznik 1 (pobierz plik pdf)

Imię i nazwisko konsumenta Miejscowość, data

Adres zamieszkania

ZPH Doktorvolt Zbigniew Maleska

Chłopska 3

46-380 Malichów

NIP 5761373303

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że odstępuję od umowy ..................................................................... nr: ................…………..

zawartej dnia: ......................................................w...............................................

Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie: ........................................................................)

przekazem pocztowym na adres................................................................................................

lub na konto nr......................................................................................................

Zwracam................................................................................ w stanie niezmienionym.

.....….............................

podpis Konsumenta

§ 8
Reklamacje

 1. Względem Klienta będącego konsumentem, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z zm.), Sprzedawca jest odpowiedzialny za niezgodność towaru z umową. Wobec Klienta nie będącego konsumentem, Sprzedawca odpowiada zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Cywilnym.

 2. Zgłoszenie reklamacji wadliwego lub niezgodnego z umową Produktu, powinna obywać się poprzez pocztę e-mail, co w sposób znaczący usprawnia proces rozpatrzenia reklamacji. Reklamację można również zgłosić poprzez telefon. W tym celu prosimy o wskazanie powodu reklamacji, podanie swoich danych, w tym adresu e-mail lub numeru telefonu, czyli wszelkich danych potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji. W tym przypadku prosimy o skorzystanie z "Protokołu reklamacji towaru" (załącznik 2 - patrz poniżej). W razie konieczności odesłania zareklamowanego Produktu do Sprzedawcy, prosimy o umieszczenie wraz z zareklamowanym Produktem swoich danych. Zwrot reklamowanych Produktów prosimy kierować na adres: Zakład Produkcyjno Handlowy Zbigniew Maleska, ul. Chłopska 3, 46-380 Malichów. W celu skorzystania z możliwości wysyłki reklamowanego Produktu na koszt Sprzedawcy, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu komórkowego: +48 881 602 200 lub telefonu stacjonarnego: +48 34 387 80 58 (koszt połączenia według stawek operatora) lub e-mail: kontakt@preis-zone.pl.

 3. Klient ma również możliwość reklamowania otrzymanego niekompletnego Zamówienia (dostawa niepełnej ilości Produktów zamówionych przez Klienta). W takim przypadku prosimy o zgłoszenie reklamacji na adres e-mail: kontakt@preis-zone.pl, pod numerem telefonu komórkowego: +48 881 602 200 lub +48 506 966 663 lub telefonu stacjonarnego: +48 34 387 80 58 (koszt połączenia według stawek operatora).Prosimy o skorzystanie z "Protokołu reklamacji towaru" (załącznik 2 - patrz poniżej).

 4. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o rozpatrzeniu reklamacji. W pojedynczych przypadkach czas odpowiedzi może się wydłużyć, jednak nie będzie on dłuższy niż 3 dni od daty złożenia reklamacji.

 5. W przypadku Klienta będącego konsumentem, utrata uprawnień w sytuacji niezgodności Produktu z umową, mija po upływie dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Produktu z umową, jeżeli Klient nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej przed upływem terminu.

 6. W przypadku Klienta nie będącego konsumentem, w sytuacji gdy o wadzie Produktu nie poinformuje sprzedawcy w ciągu miesiąca od jego otrzymania, Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Produktu.

 7. W przypadku problemów z rejestracją w sklepie internetowym www.preis-zone.pl, prosimy o zgłoszenie reklamacji na adres e-mail: kontakt@preis-zone.pl, pod numerem telefonu komórkowego: +48 881 602 200 lub +48 506 966 663 lub telefonu stacjonarnego: +48 34 387 80 58 (koszt połączenia według stawek operatora).

 8. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Opolu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".

Załącznik 2 (pobierz plik pdf)

Imię i nazwisko konsumenta Miejscowość, data

Adres zamieszkania

ZPH Doktorvolt Zbigniew Maleska

Chłopska 3

46-380 Malichów

NIP 5761373303

Protokół reklamacyjny

Wypełnia Kupujący (Konsument)

Sporządzony w dniu.........

Imię i nazwisko Konsumenta ....................................................................
Dokładny adres .......................................nr telefonu ...............................
nr dowodu zakupu.......... z dnia ...............................................................
Rodzaj towaru ........................................typ ..........................................
Producent .............................................................................................

Opis przyczyny reklamacji........................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

.............................                                        .............................

podpis sprzedawcy                                        podpis Konsumenta

Wypełnia sprzedający

Protokół nr: ….........................

Sporządzony w dniu: .........................

Sposób rozpatrzenia reklamacji: ……………………………..…

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

........……………………......………………….

Podpis Sprzedawcy oraz pieczęć firmowa

§ 9
Gwarancja jakości Produktu

 1. Każdy oferowany przez Sprzedającego Produkt, dostarczony będzie do Klienta jako nowy, pozbawiony wad i objęty gwarancją, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

 2. Gwarancja na zakupiony towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

§ 10
Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Klientów nie będących konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do strat i nie obejmuje utraconych korzyści, oraz nie może przekroczyć wysokości Ceny.


§ 11
Ochrona danych osobowych

Zapoznaj się z polityką prywatności sklepu.

§ 12
Informacje handlowe

 1. Klient ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym. Zgoda na otrzymywanie tego typu wiadomości jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym lub poprzez zapisanie się do newslettera na stronie: www.preis-zone.pl Wiadomości te będą wysyłane za pomocą poczty e-mail i mogą zawierać informacje o nowościach w ofercie Sprzedawcy, wyprzedażach a także materiały promujące Sprzedającego. Wyrażenie zgody na otrzymywanie tego typu wiadomości przez Kupującego jest dobrowolne i nie jest warunkiem realizacji Zamówienia. Klient w każdym momencie może zrezygnować z otrzymywania tego typu wiadomości poprzez wybranie właściwego linku, znajdującego się w e-mailu lub na stronie www.preis-zone.pl w zakładce newsletter.